ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
เลขที่รายการ
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1570810ณัฐวัตร ชื่นปรีดาNattawat ChuenpridaCo-Fleet Managerปฏิบัติการจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อsomsee_p@mibholding.com085-835-1539บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406414/24/2014 10:35:28 AMApprove07/05/2014 
2570673ณรงค์ หนองตะไกรืnarong NongtakiaOperation Supปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อnarong_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406404/23/2014 1:51:25 PMMIS Helpdesk Analyst is verifying06/05/2014
3570813นกแก้ว ผ่านสุวรรณNokgaew Pansuwanจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้ปฏิบัติการติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อNULL@NULL080-192-3024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406394/21/2014 2:35:05 PMMIS Manager is verifying02/05/2014
448884กุลธิดา เกตแคKulthida KetcaeFleet Managerบริหารงานขนส่งจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อkulthida_k@mibholding.com085-835-4415บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406384/19/2014 11:54:54 AMApprove02/05/2014 
5570673ณรงค์ หนองตะไกรืnarong NongtakiaOperation Supปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อnarong_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406374/18/2014 2:53:14 PMApprove01/05/2014 
6570673ณรงค์ หนองตะไกรืnarong NongtakiaOperation Supปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อืnarog_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406364/18/2014 10:58:35 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying01/05/2014
7541964รุจิกาญจน์ เนาว์พิริยวัฒน์Rujigarn NaopiriyawatOutsourcing Transport & Planning officerวางแผนสรรหาและวางแผนรถร่วม อ่านต่อrujigarn_n@mibholding.com085-835-2776บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406344/3/2014 4:47:25 PMApprove16/04/2014 
820602795ไพลิน วงศ์วัลลภPailin WongwullopOutsourcing Transport & Planning Mgr.วางแผนบริหารงานรถร่วม อ่านต่อpailin_w@mibholding.com085-835-5976บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406344/3/2014 4:47:25 PMApprove16/04/2014 
9541524ฐิติพงษ์ ขนุนทองThitipong KanunthongOutsourcing Transport & Planning officerวางแผนสรรหาและวางแผนรถร่วม อ่านต่อthitipong_k@mibholding.com085-835-2087บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406324/3/2014 4:34:21 PMApprove16/04/2014 
10541249สรัญญา ภูวนาวัฒน์Saranya PhuvanawatOutsourcing Transport & Planning officerวางแผนสรรหาและวางแผนรถร่วม อ่านต่อsaranya_p@mibholding.com085-835-1587บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406324/3/2014 4:34:20 PMApprove16/04/2014 
11562769สุมาลี สังฆนิตย์Sumalee SangkhanitPlannerบริหารงานขนส่งประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว... อ่านต่อsumalee_sa@npp.co.th091--22-9-15บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406294/1/2014 11:18:43 AMApprove14/04/2014 
12552126จารุวรรณ ลาดภูเขียวJaruwan Ladphukhieo เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ดึงรายงานเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนแจกพนักงาน อ่านต่อjaruwan_l@mibholding.com085-835-5030บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E14710306263/25/2014 3:00:08 PMApprove07/04/2014 
13552126จารุวรรณ ลาดภูเขียวJaruwan Ladphukhieo เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์NULL อ่านต่อjaruwan_l@mibholding.com085-835-5030บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E14710306253/15/2014 4:10:44 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying28/03/2014
14530569ปรัชญา ไม้พานิชย์Prachaya Maipanitเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลพนักงานกลุ่มไม้สับส่วนกลาง อ่านต่อprachaya_m@mibholding.com085-835-0457บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710306243/15/2014 3:58:07 PMApprove07/04/2014 
15550020ณัฐนันท์ สุขใสNatthanan Sooksaiเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลพนักงานจัดส่งกลุ่มโรงชิพ อ่านต่อnattanan_su@NULL085-835-1113บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710306233/15/2014 3:49:06 PMApprove28/03/2014 
16560929อาทิตยา นิลเกตุAtithaya Nilrakatเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วม จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดประเม... อ่านต่อatithaya_n@mibholding.com085-835-1667บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E14710306223/15/2014 3:47:11 PMApprove03/04/2014 
17568632เกร็ดแก้ว จีรังKretkaew JeerangAccountบัญชีออกใบแจ้งหนี้ ในระบบ OMS อ่านต่อkretkaew_j@mibholding.com085-835-1656บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710306213/6/2014 3:03:21 PMApprove19/03/2014 
18551187กนกพร สีกะพาKanokporn SeekapaAct. Fleet Managerบริหารงานขนส่งประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อkanokporn_s@mibholding.com085-835-4851บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)RC-MIS-004E14710206202/27/2014 9:32:39 AMApprove12/03/2014 
1929562สมพร สุขยอดSomphorn SukyodOperation Supบริหารงานขนส่งประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อsomporn_su@npp.co.th0858354443บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710206162/20/2014 4:29:19 PMApprove05/03/2014 
20548204เฉลิมชาติ ไชยาChalermchat Chaiyaจนท.ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานซ่อมบำรุงบริหารงานขนส่งออกใบแจ้งซ่อมให้กับพนักงานขับรถตามระยะกำหนดนั... อ่านต่อchalermchat_c@npp.co.th085-0175847บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710206152/19/2014 8:09:58 AMApprove04/03/2014 
21548204เฉลิมชาติ ไชยาChalermchat Chaiyaจนท.บริหารงานยางบริหารงานขนส่งจัดข้อมูลแผนซ่อมบำรุงช่วงล่างของรถและยางให้กั... อ่านต่อchalermchat_c@npp.co.th085-0175847บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710206142/12/2014 9:33:08 AMApprove25/02/2014 
2221016786ธนากรณ์ กุหลาบทองThanakorn KularbtongFleet Managerบริหารงานขนส่งจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อthanakorn_ku@mibholding.com085-835-1348บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E14710206132/8/2014 4:13:06 PMApprove21/02/2014 
23568300ณัฐธิดา โตพ่วงNattida Topuangพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)ปฏิบัติการจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ... อ่านต่อnattida_t@mibholding.com085-835-1067บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บูรพาก้าวไกล จำกัดRC-MIS-004E14710106121/23/2014 9:53:42 AMApprove05/02/2014 
24561895ณัฐพล ฝ่ายกระโทกNatraphon Frikrathokจนท.บริหารงานยางปฏิบัติการจัดข้อมูลแผนซ่อมบำรุงช่วงล่างของรถและยางให้กั... อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-865-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710106111/21/2014 11:15:28 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying03/02/2014
25549156วิชเลิศ อินทรวิเศษWichalerd IntarawisetOperation Supบริหารงานขนส่งประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อwichalerd_i@mibholding.com0858354411บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)RC-MIS-004E14710106101/14/2014 1:59:58 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying27/01/2014
26568602ธนะเมศฐ์ เลิศพันธฤทธิ์Thanamet LertpuntharitSale & Marketing directorการตลาดบริหารงานขาย ตลาด อ่านต่อthanamet_l@mibholding.com085-835-2080บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710106091/3/2014 4:57:56 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying16/01/2014
27568602ธนะเมศฐ์ เลิศพันธฤทธิ์Thanamet LertpuntharitSale & Marketing directorการตลาดบริหารงานขาย ตลาด อ่านต่อthanamet_l@mibholding.com085-835-2080บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท ทะเลไทย ขนส่ง จำกัดRC-MIS-004E14710106081/3/2014 4:40:24 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying16/01/2014
28548981อิสริยารัชต์ กนกสังแคลนพรหมIsariyarucht KanoksungklanpromAssistant to CEOบริหารประสานงาน ถ่ายทอดคำสั่ง และให้คำแนะนำต่อเจ้าห... อ่านต่อisariyarucht_k@mibholding.com085-835-2777บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E147012060712/25/2013 11:06:51 AMApprove07/01/2014 
29541801ธีรชัย เอกอ่อนแสงTeerachai EkonsangOperation Supบริหารงานขนส่งประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อteerachai_e@mibholding.com085-835-4414บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E147012060612/13/2013 4:29:23 PMApprove26/12/2013 
30553531คมเพชร หรีกประโคนKhompet Reekprakhonพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)ปฏิบัติการจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ... อ่านต่อadisorn_n@npp.co.th085-835-1722บริษัท คันนา จำกัด (ตะวันออก)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E147012060512/12/2013 4:25:15 PMApprove06/01/2014 
Page 1 of 11 (313 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
10
11
Next