ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
เลขที่รายการ
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1572138ลัดดา อินทวงค์Ladda Inthawongหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่งควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด... อ่านต่อwalaiporm_sa@mibholding.comNULLบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E14710806648/16/2014 11:30:11 AMApprove29/08/2014 
221509วัลย์ละดา รถไฟรีWanlada Rodfireeจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บริหารทรัพยากรมนุษย์ติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อwanlada_r@mibholding.com0858354544บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710806638/15/2014 3:43:44 PMApprove29/08/2014 
3549739ศิริวรรณ จันทนาSiriwan JantanaPR Officerปฏิบัติการคีย์ข้อมูลยาง อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-835-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706627/18/2014 1:45:18 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying31/07/2014
4553518กนกวรรณ เรือนมูลKanokwan RaunmoolPR Officerปฏิบัติการคีย์ข้อมูลยาง อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-835-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706597/18/2014 1:32:18 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying31/07/2014
5553063ภาวิณี ประดิษฐ์ผลPawinee PradipolPR Officerปฏิบัติการคีย์ข้อมูลยาง อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-835-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706597/18/2014 1:32:18 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying31/07/2014
646724มัฐนา นาคสกุลMuttana NaksakolPR Officerปฏิบัติการคีย์ข้อมูลยาง อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-835-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706597/18/2014 1:32:18 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying31/07/2014
7572033ทศพล จิตร์จวงTossapol Jitjungจนท.บริหารงานยางเทคนิคจัดข้อมูลแผนซ่อมบำรุงช่วงล่างของรถและยางให้กั... อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-835-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706587/18/2014 10:44:13 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying31/07/2014
839692น้ำอ้อย คงสวัสดิ์Namoiy KongsawasPR Officerปฏิบัติการคีข้อมูล อ่านต่อanucha_b@mibholding.com085-835-1530บริษัท เอ็น จี วี เอทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัดบริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706577/18/2014 10:38:23 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying31/07/2014
918007472พจเวศน์ ทาแก้วPodjawat Thakaeoหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งปฏิบัติการควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด... อ่านต่อpodjawat_t@mibholding.com085-835-0499บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710706567/2/2014 11:36:04 AMApprove15/07/2014 
10578348ไปรมา ปัตตาเนย์Praima Pattanaysafety offierบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานด้านความปลอดภัย อ่านต่อpaima_p@mibholding.com085-835-2074บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710606556/28/2014 11:52:02 AMApprove11/07/2014 
11568632เกร็ดแก้ว จีรังKretkaew JeerangAccountบัญชีดึงรายได้จากระบบ tms เจ้าหน้าที่บัญชี (AR) อ่านต่อkretkaew_j@mibholding.com085-835-1656บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710606546/23/2014 3:31:57 PMApprove04/07/2014 
12540770ชไมพร คำเขียวChamaiporn Khamkhiao AccountบัญชีGL อ่านต่อac_dbsap@mibholding.com085-835-3603บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E14710606516/19/2014 4:21:22 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/07/2014
13562345นงนุช ญาติโพธิ์ื์ืnongnuch YatphoAccountบัญชีบัญชี AR อ่านต่อnongnuch_y@mibholding.com085-835-1781บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E14710606516/19/2014 4:21:22 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/07/2014
14570850เกษมณี สิมมาGetmanee SimmaAccountบัญชีบัญชี AP อ่านต่อgetmanee_s@mibholding.com085-835-1148บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดRC-MIS-004E14710606516/19/2014 4:21:23 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying02/07/2014
15570299รัศมีภรณ์ ฤทธิ์มังกร Ratsameeporn Ritmangkornหัวหน้างาน ตรวจสอบและเปิด-ปิดงานขนส่งบริหารงานขนส่งควบคุมการ จ่ายงานขนส่งของ เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด... อ่านต่อsunisa_c@mibholding.com085-835-4269บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)RC-MIS-004E14710606506/17/2014 8:44:29 AMApprove30/06/2014 
16406399จินตนา แก้วกระจ่างChintana LaeokrachangAct. Area Managerปฏิบัติการเพื่อให้ในการตรวจสอบสถานะรถ อ่านต่อchintana_k@mibholding.com085-835-5754บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710506495/30/2014 9:26:32 AMApprove13/06/2014 
17578267วศินี จันทร์พราหมณ์Wasinee ChanphamPlannerปฏิบัติการประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว... อ่านต่อwasinee_c@mibholding.com085-835-5073บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710506485/28/2014 10:09:55 AMApprove10/06/2014 
18571465ธิยา สิมสาTiya SimsaPlannerบริหารงานขนส่งประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว... อ่านต่อtiya_s@mibholding.com085-835-1211บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710506475/27/2014 10:09:05 AMApprove09/06/2014 
19571373พลากร บุญน้อยPalagorn BoonnoiCo-Fleet Managerปฏิบัติการจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อpalagorn@NULL085-835-4419บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710506465/20/2014 1:25:48 PMApprove02/06/2014 
20570813นกแก้ว ผ่านสุวรรณNokgaew Pansuwanจนท.เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้ปฏิบัติการติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง... อ่านต่อbangon_u@mibholding.com080-192-3024บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710506455/2/2014 11:03:21 AMApprove16/05/2014 
21570879พรประภา นิลคีรีPornprapa Nilkeereeพนักงานจ่ายงาน(เปิด-ปิดงาน)ปฏิบัติการจ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานขนส่งตามแผนการขนส่ง ... อ่านต่อgps_lnslog2@mibholding.com085-835-1117บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406444/30/2014 2:20:35 PMApprove13/05/2014 
22568525ภาวิณี วงษ์สวัสดิ์Pavinee WongsawatAccountบัญชีวางบิล แจ้งหนี้ลูกค้า อ่านต่อpavinee_w@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406434/28/2014 3:09:30 PMApprove04/07/2014 
23570810ณัฐวัตร ชื่นปรีดาNattawat ChuenpridaCo-Fleet Managerปฏิบัติการจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อsomsee_p@mibholding.com085-835-1539บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406424/25/2014 2:47:19 PMApprove08/05/2014 
24570810ณัฐวัตร ชื่นปรีดาNattawat ChuenpridaCo-Fleet Managerปฏิบัติการจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อsomsee_p@mibholding.com085-835-1539บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406414/24/2014 10:35:28 AMApprove07/05/2014 
25570673ณรงค์ หนองตะไกรืnarong NongtakiaOperation Supปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อnarong_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406404/23/2014 1:51:25 PMApprove06/05/2014 
2648884กุลธิดา เกตแคKulthida KetcaeFleet Managerบริหารงานขนส่งจัดรถตามแผนงานขนส่งร่วมกับผู้ช่วยและทีมงาน   ... อ่านต่อkulthida_k@mibholding.com085-835-4415บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406384/19/2014 11:54:54 AMApprove02/05/2014 
27570673ณรงค์ หนองตะไกรืnarong NongtakiaOperation Supปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อnarong_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406374/18/2014 2:53:14 PMApprove01/05/2014 
28570673ณรงค์ หนองตะไกรืnarong NongtakiaOperation Supปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายบริหารเครื่องจักร เพื่อตรวจส... อ่านต่อืnarog_no@mibholding.com085-835-2053บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)RC-MIS-004E14710406364/18/2014 10:58:35 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying01/05/2014
29541964รุจิกาญจน์ เนาว์พิริยวัฒน์Rujigarn NaopiriyawatOutsourcing Transport & Planning officerวางแผนสรรหาและวางแผนรถร่วม อ่านต่อrujigarn_n@mibholding.com085-835-2776บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406344/3/2014 4:47:25 PMApprove16/04/2014 
3020602795ไพลิน วงศ์วัลลภPailin WongwullopOutsourcing Transport & Planning Mgr.วางแผนบริหารงานรถร่วม อ่านต่อpailin_w@mibholding.com085-835-5976บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัดRC-MIS-004E14710406344/3/2014 4:47:25 PMApprove16/04/2014 
Page 1 of 12 (335 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
11
12
Next