ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ลำดับ
เลขที่รายการ
รหัสพนักงาน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อ - นามสกุล (English)
ตำแหน่ง
ฝ่าย/แผนก
หน้าที่รับผิดชอบ
Email
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิ์ที่ทำการขออนุมัติ
บริษัทเข้าใช้งาน
ข้อมูลผู้ทำรายการ
วันที่ทำรายการ
ผลการอนุมัติ
วันที่ขอเริ่มใช้สิทธิ์
Resend Mail
 
v
v
v
 
1RC-MIS-004E147306085318007472พจเวศน์ ทาแก้วPodjawat ThakaeoAct. Safety Managerบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อ่านต่อตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเก...podjawat_t@mibholding.com085-835-0499บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด6/27/2016 4:37:25 PMCEO (บริษัทเข้าใช้งาน) is verifying08/07/2016
2RC-MIS-004E1473060852590226ลลนา เหลาสิงห์Lalana Laosingเจ้าหน้าที่ เอกสารเบี้ยเลี้ยง แจ้งหนี้บัญชี อ่านต่อติดตามเอกสารใบรับขนส่งเพื่อนำมาปิดงาน ออกรายง...lalana_l@mibholding.com085-835-7050บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/24/2016 4:09:56 PMMIS Helpdesk Analyst is verifying07/07/2016
3RC-MIS-004E1473060851591057กมลวรรณ เจือจันทึกKamonwan JunjantuekSaleขาย อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...kamonwan_j@mibholding.com085-835-1882บริษัท ดาวบูรพาเซอร์วิส จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด6/10/2016 8:56:23 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying23/06/2016
4RC-MIS-004E1473060850590255นภาพร พวงประดับNapaporn PhungpadapAdminNULL อ่านต่อผู้ช่วยplannernapaporn_pa@NULL085-836-1201บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)6/7/2016 4:49:21 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying20/06/2016
5RC-MIS-004E147305084815868906อารดา คูณกลางArada Kunklangเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ่านต่อ้่แรงงานสัมพันธ์arada_k@mibholding.com085-835-1414บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด5/10/2016 10:54:25 AMApprove23/05/2016 
6RC-MIS-004E147305084748413สุทธินี ศรีจันทร์ตาSutthinee Srijantaเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...customer_1@mibholding.com085-835-1661บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด5/3/2016 2:19:47 PMApprove16/05/2016 
7RC-MIS-004E1473040843598155ศุภวัส แสงอรุณเฉลิมสุขSubphawat SeangaroonchaloemsukPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...phuttiwat_t@mibholding.com085-835-5073บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัด4/29/2016 10:07:33 AMApprove13/05/2016 
8RC-MIS-004E1473040842590609วรัญญา เชื้อปานWaranya ChuepanAdminปฏิบัติการ อ่านต่อเปิดปิดแผนงานไม้ท่อน-สับwaranya_ch@mibholding.com085-835-7193บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/7/2016 10:27:01 AMApprove20/04/2016 
9RC-MIS-004E1473040841590607สุภาพร สุพะตะSupaporn SupataAdminบริหารงานขนส่ง อ่านต่อNULLsupaporn.su2535@gmail.com085-835-6035บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)4/6/2016 1:43:24 PMApprove19/04/2016 
10RC-MIS-004E1473030840598121ดวงฤทัย เกสกุลDuangreuthai KesakunAccountบัญชี อ่านต่อออกเอกสารเจ้าหนี้รถร่วมpavinee_w@mibholding.com085-835-2504บริษัท บางปะกง บี เอช แอล โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บางประกงบีเอชแอล จำกัด3/29/2016 11:21:10 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying11/04/2016
11RC-MIS-004E1473030839582464กิตติภัทร ขันคำนันต๊ะKittiphat KhankamnantaAssistant to CEOบริหาร อ่านต่อประสานงาน ถ่ายทอดคำสั่ง และให้คำแนะนำต่อเจ้าห...kittiphat@mibholding.com085-835-4416บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)3/23/2016 9:34:58 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying05/04/2016
12RC-MIS-004E1473030838582464กิตติภัทร ขันคำนันต๊ะKittiphat KhankamnantaAccountNULL อ่านต่อจัดทำขอมูลและสรุปรายงานส่งkittiphat@mibholding.com085-835-4416บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP2)3/23/2016 9:32:53 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying05/04/2016
13RC-MIS-004E1473030837590442พิมพิลา วงภูมีPhimpila Wongphumeeเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการขนส่ง (GPS)บริหารงานขนส่ง อ่านต่อติดตามสถานะรถในระบบ TMS ผ่าน Timetable Monit...customer_1@mibholding.com085-835-4125บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)3/16/2016 9:47:42 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying29/03/2016
14RC-MIS-004E1473030836572358วธัญญา ทามาศWatanya ThamasPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...Watanya_t@doublea1991.com085-835-3167บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/2/2016 10:10:37 AMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying16/03/2016
15RC-MIS-004E1473030833581277ฉัตรธิดา โฉมนรินทร์Chattida ChomnarinPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...chattida_c@doublea1991.com085-835-3256บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/2/2016 10:00:33 AMApprove23/03/2016 
16RC-MIS-004E1473030833403563วิไล ศรีวราวงศ์Wilai SriwarawongPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...wilai_s@doublea1991.com085-835-5545บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/2/2016 10:00:32 AMApprove23/03/2016 
17RC-MIS-004E1473030833484016เอกชัย เกตุวัฒนกิจAkechai KedwattanakijPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...akechai_k@doublea1991.com085-835-1512บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/2/2016 10:00:31 AMApprove23/03/2016 
18RC-MIS-004E1473030830581277ฉัตรธิดา โฉมนรินทร์Chattida ChomnarinPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...chattida_c@NULL085-835-3256บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/1/2016 2:30:27 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying14/03/2016
19RC-MIS-004E1473030830403563วิไล ศรีวราวงศ์Wilai SriwarawongPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...wilai_s@doublea1991.com085-835-5545บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/1/2016 2:30:27 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying14/03/2016
20RC-MIS-004E1473030830484016เอกชัย เกตุวัฒนกิจAkechai KedwattanakijPlannerวางแผน อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...akechai_k@doublea1991.com085-835-1512บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-Export/Domestic)3/1/2016 2:30:26 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying14/03/2016
21RC-MIS-004E1473020829562769สุมาลี สังฆนิตย์Sumalee SangkhanitAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อบริหารงานขนส่งรถไม้สับ,ไม้ท่อนsumalee_sa@npp.co.th091--22-9-15บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/22/2016 2:26:49 PMCEO (บริษัทต้นสังกัด) is verifying04/03/2016
22RC-MIS-004E1473020828551283นิตยา นนทเสนNittaya NonthasenAccountบริหารงานขนส่ง อ่านต่อNULLืnittaya_no@mibholding.com085-835-1528บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/10/2016 11:13:47 AMApprove23/02/2016 
23RC-MIS-004E1473020827582409วรัญญา เชื้อปานWaranya ChueapanPlannerNULL อ่านต่อประสานงานกับลูกค้าที่ดูแล เพื่อรับแผนงาน และว...waranya_c@mibholding.com085-835-7193บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)2/3/2016 9:12:58 AMApprove16/02/2016 
24RC-MIS-004E147301082611611364อนันต์ รัตนแก้วAnan RattanakaewSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...anan_r@mibholding.com0858354359บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:48:22 PMApprove09/02/2016 
25RC-MIS-004E147301082531500จิรเทพ ศรีประทุมJirathep sripratumSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...jirathepsripratum@gmail.com0858352802บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:43:17 PMApprove09/02/2016 
26RC-MIS-004E147301082438506ฆธาวุฒิ บัวแดงKatawut BoadaengSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...katawut_b@mibholding.com091-229-1078บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:36:24 PMApprove09/02/2016 
27RC-MIS-004E1473010823572330พีระกานต์ แสนชั่งPeerakan SanchungSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...peerakan2522@NULL091-229-1223บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:28:08 PMApprove09/02/2016 
28RC-MIS-004E1473010822530114นิรุตน์ สุขสีNirut SookseeSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...nirut_s@npp.co.th091-229-1144บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:17:09 PMApprove09/02/2016 
29RC-MIS-004E1473010821553115เกตสดา พลชาGatesada phonchaSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...gatesada.p@NULL091-229-1326บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:10:17 PMApprove09/02/2016 
30RC-MIS-004E1473010820552256เชิดศักดิ์ นามจังหรีดCherdsak NamjungreedSaleงานจัดซื้อ หรือจัดจ้าง อ่านต่อหาลูกค้ารายใหม่และหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณงา...bom.cherdsak@gmail.com091-229-1125บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)บริษัท เลิศนภาบริการ จำกัด (IP1-ไม้ท่อน/ไม้สับ)1/27/2016 1:04:49 PMApprove09/02/2016 
Page 1 of 17 (508 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
16
17
Next